Kapitel

Folge 23: Midnight Crow (1) - Der Name ist Phantomdieb Corbeau

Mo 15.4.2019 // 22:52 Min.

Ein Phantomdieb namens Kaito Corbeau droht, Kaito Kid in Tokio den Rang abzulaufen. Er ist der Lehrling des berühmten Toichi Kuroba. Kann Kaito mit seinem neuen Konkurrenten mithalten?

© Peppermint anime GmbH